Algemene voorwaarden

Print Friendly, PDF & Email

Algemene voorwaarden van

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Maakeentaart zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoop en/of verzendvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Maakeentaart worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Maakeentaart ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Maakeentaart zijn vrijblijvend en Maakeentaart behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Maakeentaart. Maakeentaart is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Maakeentaart dit mee (indien uw adres of e-mailadres bij ons bekend is) binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden vooraf, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Maakeentaart.

Artikel 4. Levering

4.1 De levertijden worden naar beste weten en kunnen opgegeven en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Zij zijn echter indicatief en binden Maakeentaart niet. Maakeentaart zal nooit aansprakelijk zijn voor enige schade, van welke aard en omvang dan ook, welke voor de wederpartij voortvloeit uit overschrijding van de opgegeven leveringstermijn.

Ons streven is uiterlijk twee (2) dagen na ontvangst van betaling te leveren. Levering van grotere aantallen gaat in overleg. Maakeentaart is volgens de wet verplicht uw bestelling binnen dertig (30) dagen te leveren.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Maakeentaart verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Maakeentaart geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Maakeentaart garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 Mededelingen door of namens Maakeentaart betreffende de kwaliteit, samenstelling, behandeling in de ruimste zin, toepassingsmogelijkheden, gebruiksaanwijzing, eigenschappen e.d. van de producten, worden naar beste weten en op grond van ervaring gegeven; zij houden geen garantie in en zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend; Maakeentaart is op geen enkele wijze of grond aansprakelijk voor schade, van welke aard en omvang dan ook, met inbegrip van schade aan derden, in verband met verstrekte informatie of het gebruik of de interpretatie daarvan door wederpartij.

7.2 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Maakeentaart daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerde kennis te geven.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Maakeentaart de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Maakeentaart te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Het retouradres kunt u via info@maakeentaart.nl aanvragen. Dit geldt niet voor bestellingen die voor u op maat zijn geproduceerd.

7.4 De wederpartij vrijwaart Maakeentaart voor elke aanspraak, van welke aard en omvang dan ook, van derden tot vergoeding van schade, welke schade door deze derden aanwijsbaar is of wordt geleden ten gevolge van of in verband met (het gebruik van) een door Maakeentaart aan wederpartij geleverde zaak. In het bijzonder vrijwaart wederpartij Maakeentaart tegen alle aanspraken gebaseerd op of voortvloeiende uit de productaansprakelijkheidsregeling, als bedoeld in afdeling drie van titel drie van boek zes van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Maakeentaart, dan wel tussen Maakeentaart en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Maakeentaart, is Maakeentaart niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Maakeentaart.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Maakeentaart in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Maakeentaart gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Maakeentaart kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan Maakeentaart schriftelijk opgave doet van een adres, is Maakeentaart gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Maakeentaart schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Uw adres wordt niet voor andere doeleinden gebruikt dan wel doorgestuurd aan derden, volgens de wet van Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

10.2 Wanneer door Maakeentaart gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Maakeentaart deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Maakeentaart in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Maakeentaart vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Maakeentaart is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

10.5 Bij afwijkingen van eventuele kleuren ten opzichte van uw ontwerp heeft u geen recht om het product te retourneren. Eventuele kleurverschillen worden veroorzaakt door een andere opbouw van kleurpigmenten van eetbare inkt. Maakeentaart is hier niet voor verantwoordelijk, wel doet Maakeentaart haar uiterste best de kwaliteit van de geleverde producten zo constant mogelijk te houden en zo dicht mogelijk de werkelijke kleur te benaderen.

   Artikel 11.  klachten

  1. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Maakeentaart. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot een stichting die hierin bemiddelt. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, dan heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door een onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het voor particulieren en ondernemers mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  2. Een klacht schort de verplichtingen van Maakeentaart niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
  3. Indien een klacht gegrond wordt bevonden, dan zal Maakeentaart de geleverde producten kosteloos vervangen.